Hotel Europa

Lubin
ul. Miroszowicka 1Projekt UE

Rozwój firmy Market ABC poprzez budowę Hotelu Europa w Lubinie

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Nr projektu:                                 RPDS.01.01.00-02-440/09

Nr umowy o dofinansowanie:     UDA- RPDS.01.01.00-02-440/09-00

Beneficjent:                                 Market ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz Spółka Jawna

Kościuszki 13, 59-300 Lubin

tel. (+4876) 841 58 05

fax. (+4876) 841 58 05

 

Przedmiot projektu:

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa poprzez rozwój usług hotelarskich, konferencyjno-biznesowych (szkolenia, konferencje) oraz okolicznościowych (bankiety, wesela) przez budowę Hotelu Europa w Lubinie. Planuje się również dywersyfikację zakresu usług dzięki wprowadzeniu do oferty wspólnie z biurami turystycznymi nowej usługi-turystyki przemysłowej. Wśród czynników warunkujących popyt na niniejszą usługę znajdują się m.in.: ponadsezonowość tego rodzaju ruchu turystycznego, duża liczba pasjonatów, a także niszowość charakteryzująca ten odrębny produkt turystyczny.

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu jest następujący:

Zakres projektu obejmuje zarówno roboty budowlane, jak i dostawy sprzętu i wyposażenia obiektu oraz dostawę i instalację specjalistycznego oprogramowania.

Planowane roboty budowlane obejmują budowę wielobryłowego obiektu hotelowego z częścią restauracyjno-konferencyjną o pow. całkowitej 4 197,81 m2. Roboty budowlane będą prowadzone wg następujących zadań: stan zero (roboty ziemne, fundamenty), stan surowy (ściany nadziemne, ścianki działowe, konstrukcja i pokrycie dachu, niezbędne izolacje, okna i drzwi), stan wykończeniowy zewnętrzny, przede wszystkim wykonanie elewacji z różnymi elementami zewnętrznymi, stan wykończeniowy wewnętrzny, czyli podłogi, posadzki, tynki, roboty malarskie, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, wentylacja. Konieczne jest również wykonanie sieci i przyłączy zewnętrznych.

Zapewnienie pełnej funkcjonalności obiektu wymaga zakupu wyposażenia kuchni, restauracji, kawiarni i wyposażenia hotelowego. Wyposażenie Hotelu obejmie także sprzęt IT, 1 serwer, 4 komputery, panele dotykowe wraz z oprogramowaniem. Planuje się również zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania Hotelem.

W efekcie podjęcia wszystkich ww. działań powstanie obiekt hotelowy zawierający strefę wejścia głównego z holem, recepcją, kawiarnią, kioskiem, przechowalnią bagażu.

Z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu ważnym elementem powstałego Hotelu będzie strefa gastronomiczna, w skład której poza holem restauracyjnym, szatnią dla gości, wejdą dwie sale  restauracyjno-konferencyjne na 250 i 50 osób z pełnym wyposażeniem. Każda z ww. stref posiada WC. Kolejną strefą Hotelu będzie strefa kuchenna przygotowana i podzielona odpowiednio do wykonywanych w niej czynności kuchennych. Strefę kluczową dla użyteczności obiektu stanowi 39 pokoi, w tym: 9 pokoi 1 osobowych z dostawką, 7 pokoi 2 osobowych z dostawką, 20 pokoi 2 osobowych, 1 pokój 1 osobowy i 1 dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych i jeden apartament dla 2 osób. Zatem projekt zakłada stworzenie 84 miejsc noclegowych.

W Hotelu będą również strefy obsługi jednostek mieszkalnych, (korytarze, schody, windy, węzeł porządkowy), strefy pomieszczeń socjalnych pracowników oraz obsługi technicznej.

Parametry powstałego Hotelu będą zgodne z wymogami określonymi przez Ministra ds. turystyki dla rodzaju obiektu hotelarskiego niezbędnymi dla otrzymania klasyfikacji 3 gwiazdek.

Cele projektu:

  • podniesienie konkurencyjności firmy na rynku usług turystycznych,
  • powiększenie bazy noclegowej regionu o 39 jednostek mieszkalnych,
  • stworzenie sal restauracyjno-konferencyjnych zdolnych pomieścić 250 i 50 osób,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej,
  • poszerzenie i podniesienie zakresu oraz jakości świadczonych usług,
  • zwiększenie wykorzystania potencjału usługowego firmy.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie):

  1. Całkowita wartość projektu: 15 949 255,06 PLN
  2. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 7 999 829,90 PLN
  3. Kwota dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: do 3 399 927,70 PLN

 

Termin realizacji zgodny z umową o dofinansowanie:   

Termin rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu: 15.03.2011 r.

Termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 15.10.2013 r.